Download Akut Thoraxkirurgi by Jan R. Malina PDF

By Jan R. Malina

Swedish coursebook in thoracic surgical procedure.

Show description

Read Online or Download Akut Thoraxkirurgi PDF

Similar surgery books

Surgery

This guide comprises crucial present surgical protocols and administration suggestions, and it contains studies of present surgical ideas. it really is an exceptional guide for college students, citizens, and training surgeons.

Robotic Surgery of the Bladder

Robot surgical procedure of the Bladder is a devoted source to realizing and learning the ideas and useful features of robot bladder surgical procedure. the quantity offers an advent to urologists attracted to starting up robot radical cystectomy through supplying them historical past, innovations, steps, and instruments and tips to introduce robot radical cystectomy into their medical perform, all in a secure, stepwise, and arranged demeanour.

Breathing, Speech, and Song

I've got tried to arrange this quantity in any such approach as to supply a resource of knowledge at the basic body structure of speech and music in addition to at the issues of these services. To the level that i've got succeeded it's going to be of curiosity to physiologists, physicians, and lecturers and scholars of the VOlce.

Ear, nose and throat and head and neck surgery : an illustrated colour text

A textbook within the Illustrated color textual content sequence on ENT, geared toward clinical scholars and junior medical professionals. Concise presentation of ENT within the beautiful ICT structure - transparent line diagrams, color images of scientific stipulations, precis bins and so forth. Covers an issue that's vital in fundamental care - scientific scholars and junior medical professionals are inspired to shop for a ebook during this region.

Extra resources for Akut Thoraxkirurgi

Sample text

A. radialis eller a. ulnaris ovanför handleden punkteras tämligen lätt. Den arteriella infarten används både för provtagning (blodgaser) och för kontinuerlig blodtrycks­ registrering. Vid akut behov av blodgasanalys kan a. femoralis lätt och snabbt punkteras. Blodprover som tas på alla akuta (thorax-)fall är standardiserade. Pro­ verna skall ge upplysning om patientens blodstatus och blödnings- och koagulationsförhållanden, om elektrolyt- och leverstatus samt om blod­ socker. Blodgruppering görs också.

Shunten eller kortslutningen i lilla kretsloppet drabbar först vänster­ hjärtat som överbelastas av det ökade återflödet. Senare, när hjärtat börjar svikta, utvecklas en pulmonell hypertension. Lungödem i liknande situatio­ ner är också en sällan förekommande komplikation. Resultaten av kirur­ giska ingrepp riktade mot shuntar beror mycket på förhållanden i lilla krets­ loppet. Kortslutningen avbryts visserligen, men de redan utvecklade kärlförändringarna och den pulmonella hypertensionen är irreversibla och kvarstår.

Högt intraalveolärt tryck komprimerar kapillärerna, flödesmotståndet stiger och kapillärcirkulationen minskar. m. ökat flöde. Cirkulationen i bronkialartärerna Talrika anastomoser förekommer mellan den nutritiva och den funktionella cirkulationen i lungan som representeras av vasa bronchialia och aa. och vv. pulmonales. ex. , ökar blodflödet i dessa anastomoser. Orsaken till och den fysiologiska betydelsen av denna utökade bronkialkärlscirkulation är inte känd. Det trakeobronkiala trädet och de större bronkerna i synnerhet är beroende av blodförsörjningen från bronkialartärerna.

Download PDF sample

Rated 4.59 of 5 – based on 47 votes